Voorwaarden

Reglement gebruikersvoorwaarden voor www.voeljeboekje.nl

1. gehanteerde begrippen

Artikel 1
a. Klant: persoon die gebruik maakt van de dienstverlening van voeljeboekje.nl
b. Dienstverlening: het aanbod aan producten en diensten van voeljeboekje.nl, de daarvoor noodzakelijke persoonlijke en digitale ondersteuning en voorlichting aan de klant.
c. Klantenservice: klantenservice van Voeljeboekje.nl
d. Website: voeljeboekje.nl (www.voeljeboekje.nl) waarop bestellingen kunnen worden geplaatst.
e. Het Reglement: Reglement gebruikersvoorwaarden voor voeljeboekje.nl
f. Materialen: Voeljeboekje
g.Verstrekker: Stichting Dedicon

 

2. algemeen
Artikel 2
a. De dienstverlening voeljeboekje.nl is bestemd en alleen toegankelijk voor mensen met een aan te tonen zodanige (veelal visuele) beperking dat zij voor het (voor-)lezen geheel of gedeeltelijk aangewezen zijn op aangepaste leesvormen.
b. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen voeljeboekje.nl en de klant.

 

3. inschrijven en beëindigen

Artikel 3.1
Natuurlijke personen die zijn aangewezen op aangepaste leesvormen kunnen zich als klanten inschrijven. Voor personen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, vindt inschrijving plaats door een wettelijke vertegenwoordiger.
Artikel 3.2
a. Inschrijving geschiedt door het aanvragen van een account op voeljeboekje.nl. Dit account dient opgesteld te zijn op naam van de persoon die gebruik maakt van de Voeljeboekje.
b. Dit account is alleen te verkrijgen door het invullen en inzenden van een elektronisch formulier waarin de klant onder vermelding van de voor hem toepasselijke leesbeperking verklaart aangewezen te zijn op aangepaste leesvormen. Dit formulier vraagt tevens de voor de dienstverlening noodzakelijke persoons- en bereikbaarheidsgegevens van betrokkene alsmede de verklaring dat deze zich door inschrijving bindt aan de bepalingen van dit reglement.
Artikel 3.3
a. Inschrijving als klant geldt vanaf het moment dat de inschrijving is ontvangen en in het systeem is verwerkt.
b. Inschrijving voor de dienstverlening geschiedt voor onbepaalde tijd.
c. Wijzigingen in adres- of persoonsgegevens moeten zo spoedig mogelijk aan klantenservice worden doorgegeven.
Artikel 3.4
a. Een inschrijving eindigt door uitschrijven of overlijden.
b. Een klant beëindigt zijn inschrijving door kennisgeving aan klantenservice (schriftelijk, telefonisch of per e-mail).
c. Een klant wordt uitgeschreven als hij gedurende een jaar geen gebruik meer heeft gemaakt van de dienstverlening. Wanneer blijkt dat de klant niet langer op het laatst bekende adres bereikbaar is, wordt de inschrijving eveneens beëindigd. De klant kan zich op elk gewenst tijdstip opnieuw als klant laten inschrijven.
d. Beëindiging van de inschrijving heft de verplichting tot terugzenden van geleende materialen niet op. Tot aan deze verplichtingen is voldaan, blijven de desbetreffende bepalingen van dit reglement van toepassing.

 

4. kosten voor de klant
Artikel 4.1
Aan het aanvragen van Voeljeboekje zijn geen kosten verbonden.
Artikel 4.2
Als in de toekomst besloten wordt om voor (delen van) de dienstverlening wel kosten bij de klant in rekening te brengen, dan wordt deze overeenkomst ontbonden en wordt eventueel een nieuwe overeenkomst aangeboden.
Artikel 4.3
Teneinde de dienstverlening verder te kunnen verbeteren en een breder aanbod aan te bieden dan met de jaarlijkse subsidie mogelijk is, kan de klanten jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd worden.
Artikel 4.4
Indien aantoonbaar schade is toegebracht aan het geleende materiaal dan wordt deze schade bij de klant in rekening gebracht.

 

5. misbruik van materialen
Artikel 5.1
Het is niet toegestaan afgeleide werken te maken van de materialen van voeljeboekje.nl door te kopiëren, te modificeren of werken of delen daarvan te combineren met materialen uit andere bronnen.
Artikel 5.2
Materialen worden verstrekt voor eigen gebruik door de klant. De materialen moeten worden teruggezonden en mogen derhalve niet tijdelijk of permanent in eigendom of in leen worden afgestaan voor gebruik door derden.

 

6. bestellen van materialen

Artikel 6
a. De materialen kunnen alleen via de website worden besteld.

 

7. uitlenen van materialen
Artikel 7
a. Alle materialen die via de dienstverlening worden verstrekt, blijven eigendom van de verstrekker.
b. De uitleentermijn van de voelboekjes bedraagt maximaal 8 weken. Voeljeboekje.nl is een leendienst onder auspiciën van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Om die reden moeten de voelboekjes worden geretourneerd. De materialen dienen te zijn terugontvangen binnen de uitleentermijn.
c. Om het voelboekje terug te sturen gebruikt de klant de oorspronkelijke verpakking met daarop het retouretiket:
    Voeljeboekje.nl
    Postbus 10050
    5360 DB GRAVE
    The Netherlands
d. Voor het terugsturen hoeft de klant geen porto te betalen. Het pakket gaat als BRAILLE-CECOGRAMME op de post.
e. Bij het overschrijden van de uitleentermijn ontvangt de klant een drietal herinneringen. Per e-mail of telefonisch.
f. De klant, die de uitleentermijn heeft overschreden en het geleende werk niet binnen een week na verzending van genoemde tweede waarschuwing heeft teruggezonden, wordt in gebreke gesteld en wordt een factuur gestuurd. De vergoeding voor het niet terugzenden bedraagt 250 euro. Dit bedrag is in relatie tot de waarde van het geleende werk.
g. Van de klant wordt verwacht dat er zorgvuldig met het geleende voelboekje wordt omgegaan. Voeljeboekje.nl ontvangt de materialen graag weer ongeschonden retour, zodat meerdere lezers kunnen lenen.
j. Retour gezonden voelboekjes worden na ontvangst; gereinigd, kleine beschadigingen worden indien mogelijk hersteld.

 

8. privacybeleid
Artikel 8.1
In het kader van de dienstverlening wordt zorgvuldig omgegaan met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de klant, zoals vereist in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Artikel 8.2
a. Wie zich als klant inschrijft stemt toe in het verzamelen en vastleggen van de op grond van artikel 3.2 verstrekte gegevens. Deze mogen alleen ten behoeve van de dienstverlening worden benut. Zij worden buiten de gevallen waarin wettelijk wordt voorgeschreven toegang te verlenen, nooit aan derden verstrekt.
b. De gegevens worden in een beveiligd klantenbestand geplaatst.

 

9. klachtenregeling
Artikel 9
a. Voeljeboekje.nl zet zich naar vermogen in voor een kwalitatief goede, tijdige en passende dienstverlening en zal zich evenzeer inzetten voor het oplossen van door klanten gemelde problemen en klachten.
b. Een klant die van oordeel is dat de dienstverlening jegens hem tekort geschoten is, richt zich telefonisch of per e-mail met een melding of een klacht tot Bibliotheekservice Passend Lezen. E-mail via klanten@passendlezen.nl of telefonisch via 070 - 338 15 00.

 

10. vrijwaring van aansprakelijkheid
Artikel 10
a. Voeljeboekje.nl kan geen enkele (financiële) aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuist, beschadigd, niet of te laat leveren van materialen.
b. Voeljeboekje.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de klant ondervindt ten gevolge van het gebruik van de geleverde materialen.
c. Voeljeboekje.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe en/of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op en via de website beschikbare informatie, documenten of producten.
d. Voeljeboekje.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van virussen op de eigen site of op die van derden, waarnaar op die site wordt doorverwezen.

 

11. slotbepalingen
Artikel 11.1
a. Door inschrijving voor de dienstverlening van voeljeboekje.nl verklaart de klant kennis te hebben genomen van de uitleen- en gebruikersvoorwaarden en akkoord te zijn met de bepalingen van dit Reglement uitleen- en gebruikersvoorwaarden. Hiervan wordt bij de inschrijving als bedoeld in 3.2 expliciet melding gemaakt.
Artikel 11.2
a. De bepalingen van deze gebruikers- en uitleenvoorwaarden zullen van tijd tot tijd worden aangevuld en waar nodig aangepast.
b. Op de website www.voeljeboekje.nl is steeds de nieuwste versie beschikbaar. Op verzoek van een klant wordt een exemplaar van de gebruikers- en uitleenvoorwaarden in de gewenste aangepaste leesvorm verstrekt.
Artikel 11. 3
a. Klantenservice kan van dit reglement afwijken als toepassing in een individueel geval zou leiden tot een uitkomst die in strijd is met de beginselen van redelijkheid en billijkheid.
b. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Stichting Dedicon.
 

Aldus vastgesteld door de Stichting Dedicon op 18 maart 2014.